دسته بندی: توسعه

3 دوره
260,000 تومان

گوش دادن و یادداشت برداری علمی

14 درس
65 دانشجو
26,000 تومان

مهارت های حل مسئله برای موفقیت بهتر

15 درس
4,000 دانشجو
22 تومان

تکنیک های سریع خوانی در دانشگاه

18 درس
40 دانشجو