وبلاگ لیستی

وبلاگ لیستی

executive-coach-is-presenting-plans-1-1

کوچینگ مدیران چیست و چه تغییراتی در سازمان ایجاد می‌کند؟

مهارت های کوچینگ برای مدیران امروزه از مدیران انتظار می‌رود کارکنان خود را کوچ کنند، چرا که با بکار‌گیری یک رویکرد کوچینگی و تغییر دادن سبک مدیریتی خود، می‌توانند بر روی عملکرد تیم‌ها و کارکنان سازمان اثرگذارتر باشند. کوچینگ یک …